مجموعه ها مجموعه های برابر و نمایش مجموعه ها

حجم فایل : 514.4 KB
نوع فایل : پاور پوینت
تعداد اسلاید ها : 12
بنام خدا فصل اول
مجموعه ها( مجموعه های برابر و نمایش مجموعه ها) * مجموعه تهی یا مجموعه ای است که هیچ عضوی ندارد . مجموعه اعداد طبیعی بین 5 و 6 تهی است .
*دو مجموعه ی A و B را برابر می گوییم . هرگاه هر عضو A ، عضوی از B ، و هر عضو B ، عضوی از A باشد .
* مجموعه سه عدد طبیعی متوالی که جمع آنها 27 است و مجموعه عددهای طبیعی بین 7و 11 برابر هستند . جاهای خالی را در مجموعه های زیر ، طوری پر کنید که مجموعه ها برابر باشند .زیر مجموعه :
را زیر مجموعه گوییم اگر همه اعضای در نیز باشد . می نویسیم *هر مجموعه زیر مجموعه ی خودش است .
*مجموعه تهی زیر مجموعه همه مجموعه هاست .
*همه زیر مجموعه های مجموع 3 عضوی عبارتند از : =تعداد زیر مجموعه های یک مجموعه عضوی =تعداد زیر مجموعه های یک مجموعه 4 عضوی مجموعه های اعداد :
مجموعه اعداد طبیعی
مجموعه اعداد طبیعی زوج
مجموعه اعداد طبیعی فرد
مجموعه اعداد حسابی مجموعه مضارب طبیعی عدد 3
مجموعه عددهای صحیح
مجموعه عددهای گویا مجموعه را با اعضا مشخص کنید .رابطه بین مجموعه های اصلی با نمودار ون :پایان...